Algemene voorwaarden

1. Opdracht
Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard. Het geven van een opdracht gebeurt bij het maken van een afspraak, telefonisch of via e-mail.
2. Verzetten en annuleren afspraak
Mocht de afspraak voor de fotoshoot onverhoopt niet door kunnen gaan dan dient de afspraak telefonisch of per e-mail geannuleerd te worden. Er kan direct een nieuwe afspraak worden ingepland. Voor het verzetten van een afspraak worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Indien binnen 48 uur voor de fotoshoot de afspraak wordt geannuleerd en er wordt geen nieuwe afspraak ingepland (de opdracht wordt definitief geannuleerd), wordt 30% van het geldende bedrag van de fotoshoot bij de wederpartij in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% in rekening gebracht en bij annulering op de dag zelf of bij niet komen opdagen wordt 100% doorberekend.
3. Kosten en betaling
De kosten voor een fotoshoot en extra foto’s staan duidelijk aangeven op de website en zijn, indien anders aangegeven, inclusief BTW en reiskosten. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 7 dagen, op het in de factuur genoemde bankrekeningnummer. Na deze termijn wordt het factuurbedrag verhoogd met €25,- administratiekosten. Ook is het mogelijk direct na de shoot te betalen via een betaalverzoek. Voor later bestelde extra digitale bestanden wordt een factuur gestuurd via e-mail.
Tristan Castricum fotografie behoudt zich het recht voor de prijzen van een shoot zonder vooraankondiging te verhogen. Een eventuele prijsverhoging geldt niet voor reeds gemaakte afspraken.
4. Levering
Ter selectie worden de foto’s na een voorselectie onbewerkt, in lage resolutie en voorzien van logo via WeTransfer verzonden. Het is niet toegestaan deze onbewerkte foto’s te gebruiken en/of te publiceren. Tristan Castricum fotografie levert enkel de door hem gemaakte en bewerkte selectie van foto’s als eindproduct. De foto’s worden in JPG in hoge resolutie zonder logo via WeTransfer aangeleverd bij de opdrachtgever. RAW-bestanden worden nooit geleverd.
5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de fotobestanden schriftelijk aan Tristan Castricum fotografie te worden medegedeeld. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.
6. Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Tristan Castricum fotografie.
De opdrachtgever geeft Tristan Castricum fotografie bij het bevestigen van de afspraak toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden als website, blogs, social media, flyers enz. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakt foto’s hiervoor gebruikt worden, dan dient dit vooraf, of uiterlijk binnen 2 dagen na de shoot schriftelijk via e-mail te worden aangegeven.
Het is niet toegestaan om zonder toestemming de ontvangen digitale bestanden op het internet of social media te publiceren in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Tristan Castricum fotografie. Ook dient bij publicatie de naam van Tristan Castricum fotografie als maker te worden genoemd. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van Tristan Castricum fotografie. Bij onrechtmatig gebruik van fotobestanden zal een schadevergoeding worden berekend ten hoogte van driemaal de stuksprijs per foto.
7. Aansprakelijkheid 
Tristan Castricum fotografie is niet aansprakelijk voor schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Tristan Castricum fotografie. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
8. Faillissement / surseance
Zowel Tristan Castricum fotografie als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
9. Privacy & Persoonsgegevens
Tristan Castricum fotografie zal persoonlijke- of bedrijfsgegevens vertrouwelijk behandelen. Tristan Castricum fotografie respecteert de privacy van haar opdrachtgevers. Persoonlijke- of bedrijfsgegevens zullen niet aan derden bekend gemaakt of verkocht worden, tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
10. Wijzingen algemene voorwaarden
Tristan Castricum fotografie behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
Algemene voorwaarden, november 2019